Juristhuset

Juristhuset består af en kreds af erfarne og knalddygtige advokater og erhvervsjurister.  Vi har 100% fokus på, at vi, i vort arbejde skal skabe værdi for vores klienter

Juristhuset er et kontorfælleskab mellem flere selvstændige advokater og erhvervsjurister, som har valgt at arbejde sammen og markedsføre sig under navnet, Juristhuset.  Den bistand og rådgivning, der ydes af de enkelte, selvstændige advokater og erhvervsjurister, sker i overensstemmelse med Juristhusets forretningsbetingelser, herunder gælder det, at Juristhusets deltagere (advokater og erhvervsjurister) ikke hæfter for hinandens bistand og rådgivning.

Juristhusets forretningsidé er ganske enkel:

Vi kombinerer specialister med lave driftsomkostninger, hvilket gør, at vi kan tilbyde prisrigtige ydelser.

Da vi ikke fastansætter alle vore advokater og erhvervsjurister, har vi ikke den belastning i form af høje faste omkostninger til lønninger, administration m.m. som de typiske advokatfirmaer og andre tilsvarende rådgivningsvirksomheder ellers har.  Dette fører til, at vi kan levere meget mere kvalitet for pengene – til gavn for klienten.

Juristhuset Advokatanpartsselskab er Juristhusets advokatforrretning.

Juristhuset Advokatanpartsselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for
indskydere og investorer
. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb
svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i
banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt
til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio.
euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside
www.gii.dk

Advokaterne hos Juristhuset Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Juristhuset Advokatanpartsselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos HDI Gerling Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Juristhuset Advokatanpartsselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Juristhuset Advokatanpartsselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Juristhuset Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Juristhuset Advokatanpartsselskab, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

 

Juristhusets erhvervsjurister udøver virksomhed i henhold til Lov om Juridisk Rådgivning.  Der er ikke lovkrav om ansvarsforsikring for disse jurister, og der vil i forbindelse med den obligatoriske rådgiveraftale blive oplyst om de konkrete forsikringsforhold overfor klienten.

Juristhuset I/S er et uafhængigt rådgivningsselskab, der udøver sin virksomhed i henhold til Lov om Juridisk Rådgivning.

 Juristhuset I/S
Gersonsvej 25
DK-2900  Hellerup
Tel:  70 236 444
Fax: 39 400 144
Email: info@juristhuset.dk
Juristhuset Advokatanpartsselskab
CVR: 32 30 77 87
Bank: Danske Bank 3409 11394558
Klientkonto: Danske Bank 3409 3409 130739
Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Andelsboligforeninger
Det er ved at være sæson for generalforsamlinger i andelsboligforeningerne. Hvis du som medlem eller bestyrelse har brug for kompetent bistand og rådgivning - evt. har brug for at din rådgiver kan møde på generalforsamlingen, så kontakt os her
Hundeopdrættere i panik

Højesterets dom af 25/9-14 er ikke så indgribende som mange opdrættere måske tror og der er, langt henad vejen, ikke tale om ændringer i den hidtil gældende retspraksis.  Dommen åbner for at vi mangler at se afgrænsningen af, hvad der skal til for at overtrædelse af "dyrlæge-klausuler" kan føre til et andet resultat end i denne dom.

Læs mere om dommen her: Bastian-dommen

Vi søger advokater

Flyt  din advokatforretning til kontorerne i Hellerup og indgå i Juristhusets kontorfælleskab, med alle de fordele det indebærer. Vi glæder os til at høre fra dig og få en uforpligtende snak om mulighederne.
Se mere her

Pas på! Du mister penge

Med den nye Forældelseslov er hovedreglen nu at fordringer forældes på 3 år.  Det er vores erfaring at mange ikke får fulgt op på de krav (fakturaer, erstatningskrav etc.) de har i tide.  Ofte får de lov at ligge hen og der bliver måske sendt et rykkerbrev en gang imellem, men uret tikker stille og roligt hen imod at kravet efter 3 år er fortabt.   Læs mere her...