Vi bliver ofte – både af skyldnere og fordringshaver – forelagt spørgsmålet om, hvorvidt et krav er forældet.

Måske endnu oftere kommer det som et chok for vore klienter, at et krav de var sikre på at de havde mod en skyldner, lige pludselig er blevet “slettet”.

Derfor vil vi nedenfor kort redegøre for de nugældende regler om forældelse.

Forældelse indebærer, at et krav ikke længere kan gøres gældende og forældelsesreglerne bør derfor tilskynde fordringshaver til få løst mellemværendet med skyldner indenfor den forældelsesfrist, der er gældende for det omhandlede krav.

Reglerne om forældelse følger af Forældelsesloven, der trådte i kraft den 01.01.2008. Ved denne lov blev de tidligere forældelsesfrister på 5 år 0g 20 år afløst af kortere frister på 3 år og 10 år.

Hovedreglen er, at en fordring nu forældes på 3 år regnet fra den dag, hvor betalingen skulle ske (forfaldstidspunktet), med mindre fordringshaver ikke kendte kravet på det tidspunkt. I så fald løber forældelsen først fra den dag, hvor fordringshaver blev bekendt med kravet.

De krav der forældes på 3 år er bl.a. almindelige dagligdags krav som f.eks. fakturakrav og erstatningskrav. Virksomheder skal derfor være opmærksomme på, at der nu kun er 3 år til at få ”krævet pengene hjem” eller at få afbrudt forældelsen, hvilket bør indarbejdes i virksomhedens rykkerprocedure og kreditpolitik.

Hvis ikke andet er aftalt vil forældelsesfristen for et tilgodebevis eller gavekort også være 3 år. (For tilgodebeviser og gavekort kan der dog, af udstederen, fastsættes en kortere forældelsesfrist).

Den 10 årige frist er en såkaldt absolut forældelsesfrist, der indebærer, at krav som oprindelig var omfattet af den 3 årige forældelse, men hvor forældelsen er afbrudt, under alle omstændigheder forældes efter 10 år.

Fra hovedreglen gælder visse undtagelser som bl.a. er, at lønkrav først forældes efter 5 år og at krav hidrørende fra person – og miljøskader først forældes efter 30 år.

Forældelsesfristen afbrydes ved, (1) at skyldneren udtrykkeligt eller ved sine handlinger erkender kravet eller ved (2) at fordringshaver foretager retslige skridt og forfølger dette indenfor rimelig tid.

Det bemærkes, at ovennævnte redegørelse ikke er udtømmende, idet der gælder mange andre undtagelser og overgangsregler bl.a. for krav omfattet af såvel Forældelsesloven fra år 2008 som den tidligere lovgivning.

Cand.jur. Ole Hjelt