Juristhuset

Bag Juristhuset

Juristhuset består af en kreds af erfarne og knalddygtige advokater og erhvervsjurister.  Vi har 100% fokus på, at vi, i vort arbejde skal skabe værdi for vores klienter.

Juristhuset er et kontorfælleskab mellem flere selvstændige advokater og erhvervsjurister, som har valgt at arbejde sammen og markedsføre sig under navnet, Juristhuset.  Den bistand og rådgivning, der ydes af de enkelte, selvstændige advokater og erhvervsjurister, sker i overensstemmelse med Juristhusets forretningsbetingelser, herunder gælder det, at Juristhusets deltagere (advokater og erhvervsjurister) ikke hæfter for hinandens bistand og rådgivning.

Juristhusets forretningsidé er ganske enkel:

Vi kombinerer specialister med lave driftsomkostninger, hvilket gør, at vi kan tilbyde prisrigtige ydelser.

Da vi ikke fastansætter alle vore advokater og erhvervsjurister, har vi ikke den belastning i form af høje faste omkostninger til lønninger, administration m.m. som de typiske advokatfirmaer og andre tilsvarende rådgivningsvirksomheder ellers har.  Dette fører til, at vi kan levere meget mere kvalitet for pengene – til gavn for klienten.

Juristhuset Advokatanpartsselskab er Juristhusets advokatforrretning.

Juristhuset Advokatanpartsselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). 

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Juristhuset Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Juristhuset Advokatanpartsselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos HDI Gerling Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Juristhuset Advokatanpartsselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Juristhuset Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Juristhuset Advokatanpartsselskab, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Juristhusets erhvervsjurister udøver virksomhed i henhold til Lov om Juridisk Rådgivning.  Der er ikke lovkrav om ansvarsforsikring for disse jurister, og der vil i forbindelse med den obligatoriske rådgiveraftale blive oplyst om de konkrete forsikringsforhold overfor klienten.

Har du et juridisk problem?

Vi har et velfungerende advokatkontor, hvor vi oplever en stadig tilgang af klienter og sager.
Vore klienter føler sig godt behandlet og vender derfor tilbage til os med nye sager, ligesom vi får en del anbefalinger / klienthenvisninger.